Những hàng hóa nào có thể ủy thác?

Hỏi: Những hàng hóa nào có thể ủy thác?

Đáp:

Căn cứ điều 158, luật thương mại 2005 quy định về hàng hoá uỷ thác như sau:
-Tất cả hàng hoá lưu thông hợp pháp đều có thể được uỷ thác mua bán.

error: Content is protected !!