Những chủ thể nào có trách nhiệm giám sát công tác phòng, chống tham nhũng ?

Hỏi: Những chủ thể nào có trách nhiệm giám sát công tác phòng, chống tham nhũng ?

Đáp: Những chủ thể có trách nhiệm giám sát công tác phòng, chống tham nhũng bao gồm: Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân.

error: Content is protected !!