Nhiệm vụ giáo dục của Luật Hình sự

Hỏi: Nhiệm vụ giáo dục của Luật Hình sự

Đáp: Ngành Luật Hình sự không chỉ là công cụ răn đe những người phạm tội, pháp nhân thương mại phạm tội mà còn răn đe cả những người khác. Qua đó, giáo dục người phạm tội cũng như mọi người tuân thủ pháp luật, tránh các hành vi phạm tội. Ngành Luật Hình sự là công cụ giáo dục ý thức tham gia chống và phòng ngừa tội phạm cho tất cả mọi người với vai trò là công dân cũng như với vai trò là thành viên của cơ quan hay tổ chức

error: Content is protected !!