Nhiệm vụ đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm của Luật Hình sự Việt Nam

Hỏi: Nhiệm vụ đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm của Luật Hình sự Việt Nam

Đáp: Chống tội phạm: là hoạt động trực diện đối với tội phạm – hoạt động phát hiện, điều tra, truy tố và xét xử tội phạm. Phòng ngừa tội phạm bao gồm nhiều hoạt động khác nhau nhằm ngăn ngừa không để cho tội phạm xảy ra và đều có quan hệ mật thiết với hoạt động chống tội phạm.. Mối quan hệ giữa phòng và chống tội phạm: Chống tội phạm có hiệu quả không chỉ có tác dụng răn đe, ngăn ngừa tội phạm mà còn có thể định hướng cho các hoạt động phòng ngừa khác.

error: Content is protected !!