Nhiệm vụ bảo vệ của Luật Hình sự Việt Nam

Hỏi: Nhiệm vụ bảo vệ của Luật Hình sự Việt Nam

Đáp: Đối tượng bảo vệ của ngành Luật Hình sự được nêu khái quát trong Lời nói đầu của Bộ luật và tiếp đó được xác định cụ thể hơn tại Điều 1 và Điều 8 BLHS. Luật Hình sự bảo vệ các quan hệ xã hội bằng cách xác định đúng, đủ và kịp thời những hành vi có thể gây nguy hại cho các đối tượng bảo vệ để quy định là tội phạm

error: Content is protected !!