Nhận hàng theo quy định của pháp luật?

Hỏi: Nhận hàng theo quy định của pháp luật?

Đáp: Căn cứ điều 56, luật thương mại 2005 quy định về nhận hàng như sau:
-Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng theo thoả thuận và thực hiện những công việc hợp lý để giúp bên bán giao hàng.

error: Content is protected !!