Nhận định: Trong tội phạm học, phương pháp thống kê chỉ sử dụng để mô tả phần hiện (rõ) của tình hình tội phạm.

Hỏi: Nhận định: Trong tội phạm học, phương pháp thống kê chỉ sử dụng để mô tả phần hiện (rõ) của tình hình tội phạm.

Đáp: Nhận định sai. Trong tội phạm học, phương pháp thống kê được sử dụng mô tả đa số thông số các tình hình tội phạm. Ví dụ: cơ cấu, động thái, thiệt hại của tình hình tội phạm..

error: Content is protected !!