Nhận định: Tài sản tham nhũng được tịch thu theo quy định của pháp luật

Hỏi: Nhận định: Tài sản tham nhũng được tịch thu theo quy định của pháp luật

Đáp: Theo quy định, tài sản tham nhũng phải được thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc tịch thu theo quy định pháp luật. Theo đó, ngoài tịch thu, tài sản tham nhũng có thể được thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp.

error: Content is protected !!