Nhận định: Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải báo cáo người có thẩm quyền chỉ khi biết được nhiệm vụ, công vụ được giao có xung đột lợi ích.

Hỏi: Nhận định: Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải báo cáo người có thẩm quyền chỉ khi biết được nhiệm vụ, công vụ được giao có xung đột lợi ích.

Đáp: Nhận định sai. Theo quy định, người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải báo cáo người có thẩm quyền khi biết được hoặc bắt buộc phải biết nhiệm vụ, công vụ được giao có xung đột lợi ích.

error: Content is protected !!