Nhận định: Chỉ số tội phạm phản ánh tính chất của tình hình tội phạm

Hỏi: Nhận định: Chỉ số tội phạm phản ánh tính chất của tình hình tội phạm

Đáp: Nhận định sai. Chỉ số tội phạm chỉ phản ánh tình hình tội phạm. Cơ cấu tội phạm mới phản ánh tính chất của tình hình tội phạm.

error: Content is protected !!