Nguyên tắc tuân thủ pháp luật trong luật hành chính?

Hỏi: Nguyên tắc tuân thủ pháp luật trong luật hành chính?

Đáp: Nguyên tắc này đòi hỏi tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước phải dựa trên cơ sở pháp luật của nhà nước. nguyên tắc này không cho phép các cơ quan nhà nước thực hiện quản lý nhà nước một cách chủ quan, tùy tiện mà phải dựa vào pháp luật, làm đúng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc pháp chế.
Khoản 1 điều 8 HP “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ”.
Tuân thủ pháp chế trong hoạt động quản lý có ý nghĩa là:
– Trong hoạt động ban hành những quyết định và thực hiện những hành vi hành chính, cơ quan quản lý hành chính không được vượt ra khỏi phạm vi thẩm quyền do luật định
– Mở rộng các bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của các tổ chức xã hội, của các cơ qua cấp dưới, tổ chức và đơn vị cơ sở.
– Thiết lập chế độ trách nhiệm nghiêm ngặt đối với mọi chủ thể hoạt động hành chính nhà nước và thanh tra, kiểm tra, giám sát có hiệu quả để pháp chế dược tuân thủ thống nhất, để mọi vi phạm đều được phát hiện và xử lý đúng pháp luật.

error: Content is protected !!