. Nguyên tắc quốc tịch hữu hiệu được áp dụng nhằm loại bỏ quốc tịch của người hai hay nhiều quốc tịch.

Hỏi: . Nguyên tắc quốc tịch hữu hiệu được áp dụng nhằm loại bỏ quốc tịch của người hai hay nhiều quốc tịch.

Đáp; Sai. Theo nguyên tắc quốc tịch hữu hiệu, ở một quốc gia thứ ba, người có hai hay nhiều quốc tịch được coi như chỉ có quốc tịch là quốc tịch của quốc gia mà họ có mối liên hệ gắn bó nhất. Như vậy, về phương diện pháp lý, việc áp dụng nguyên tắc quốc tịch hữu hiệu không làm chấm dứt các mối quan hệ quốc tịch của cá nhân. Nguyên tắc quốc tịch hữu hiệu được áp dụng nhằm giải quyết các vấn đề dân sự liên quan đến người có hai hay nhiều quốc tịch.

error: Content is protected !!