Nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

Hỏi: Nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

Đáp: Vai trò lãnh đạo của Đảng được thừa nhận trong Điều 4 Hiến pháp 2013: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”.
Đảng lãnh đạo hoạt động hành chính nhà nước trước hết bằng các nghị quyết của các cơ quan hành chính các cấp, trong đó vạch ra đường lối, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ cho hoạt động hành chính nhà nước, cho các mắt xích khác nhau của bộ máy quản lý, phương hướng hoàn thiện tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước.
Đảng đào tạo, lựa chọn và giới thiệu cán bộ cho các cơ quan hành chính nhà nước, lãnh đạo việc sắp xếp, phân bổ cán bộ (việc bổ nhiệm các chức vụ trong bộ máy hành chính nhà nước cần có ý kiến chỉ đạo của cơ quan đảng tương ứng).
Sau khi đã thông qua các nghị quyết, chỉ đạo việc phân bổ cán bộ thì trọng tâm lãnh đạo của đảng chuyển sang hình thức kiểm tra việc thực hiện.
Đảng lãnh đạo các cơ quan hành chính nhà nước nhưng không làm thay các cơ quan nhà nước. Các nghị quyết của Đảng không mang tính quyền lực- pháp lý, chỉ có tính bắt buộc trực tiếp thi hành đối với đảng viên.

error: Content is protected !!