Nguyên tắc dân tộc trong luật hành chính?

Hỏi: Nguyên tắc dân tộc trong luật hành chính?

Đáp: Thể hiện dưới hai phương diện: đối nội và đối ngoại
Về phương diện dối nội: nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc là nền tảng cho sự trường tồn và phát triển ổn định của nhà nước. Bảo đảm sự bình đẳng giữa các dân tộc trong quá trình phát triển, bảo đảm những điều kiện cần thiết để mỗi dân tộc đều có cơ hội phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, truyền thống, tinh hoa, bản sắc tốt đẹp của dân tộc mình.
Về phương diện đối ngoại: trong hoạt động hành chính nhà nước trước hết phải dựa vào nhân tố dân tộc, sức mạnh bên trong của dân tộc, cần phát huy tối đa tiềm năng của dân tộc mình, những tinh hoa phẩm chất tốt đẹp, tinh thần tự lực tự cường, lòng tự hào về truyền thống dân tộc.

error: Content is protected !!