Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dung được pháp luật quy định như thế nào?

Hỏi: Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dung được pháp luật quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 14, luật thương mại 2005 quy định về nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dung như sau:
-Thương nhân thực hiện hoạt động thương mại có nghĩa vụ thông tin đầy đủ, trung thực cho người tiêu dùng về hàng hoá và dịch vụ mà mình kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đó.
-Thương nhân thực hiện hoạt động thương mại phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tính hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mà mình kinh doanh

error: Content is protected !!