Nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại được thiết lập giữa các bên được quy định như thế nào

Hỏi: Nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại được thiết lập giữa các bên được quy định như thế nào

Đáp: Căn cứ điều 12, luật thương mại 2005 quy định về nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại được thiết lập giữa các bên
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác, các bên được coi là mặc nhiên áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại đã được thiết lập giữa các bên đó mà các bên đã biết hoặc phải biết nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

error: Content is protected !!