“Người vay tiền của Ngân hàng NN&PTNT theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn có số tiền vay mức tối đa là 50 triệu (tín chấp) không đảm bảo bằng tài sản thì UBND cấp xã chỉ xác nhận vào mẫu đơn vay như vậy có phải nộp lệ phí hay không? “

Hỏi: Người vay tiền của Ngân hàng NN&PTNT theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn có số tiền vay mức tối đa là 50 triệu (tín chấp) không đảm bảo bằng tài sản thì UBND cấp xã chỉ xác nhận vào mẫu đơn vay như vậy có phải nộp lệ phí hay không?

Đáp: Câu hỏi của bạn chưa rõ việc nộp lệ phí là lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm hay lệ phí xác nhận của Ủy ban xã. Nếu bạn hỏi về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm thì chúng tôi xin trả lời như sau:
Pháp luật quy định việc nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng có tài sản bảo đảm và thực hiện đăng ký đối với hợp đồng bảo đảm (hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản) đó. Do đó, đối với trường hợp bạn hỏi, người vay tiền của Ngân hàng không có tài sản bảo đảm theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (mức tối đa là 50 triệu đồng) sẽ không thuộc trường hợp phải đăng ký giao dịch bảo đảm và không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

error: Content is protected !!