“Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong những trường hợp nào? “

Hỏi: Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong những trường hợp nào?

Đáp: Theo quy định tại Điều 16 Luật đấu giá tài sản thì người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá bị thu hồi Chứng chỉ trong những trường hợp sau:
1. Thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 15 của Luật đấu giá tài sản.
2. Không hành nghề đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật đấu giá tài sản trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá, trừ trường hợp bất khả kháng.
3. Bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do vi phạm quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản.
4. Thôi hành nghề theo nguyện vọng.
5. Bị tuyên bố mất tích hoặc tuyên bố là đã chết.

error: Content is protected !!