“Người có tài khoản đăng ký trực tuyến đối với tài sản là động sản khác có cần phải bảo vệ trong quá trình sử dụng không? “

Hỏi: Người có tài khoản đăng ký trực tuyến đối với tài sản là động sản khác có cần phải bảo vệ trong quá trình sử dụng không?

Đáp: Việc bảo vệ tài khoản được quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp đảm. Theo đó, cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình có tài khoản đăng ký trực tuyến phải bảo vệ và chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản đăng ký trực tuyến của mình.

error: Content is protected !!