“Nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của thương nhân được quy định như thế nào?”

Hỏi: Nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của thương
nhân được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 7, luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của thương nhân như sau:
-Thương nhân có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp chưa đăng ký kinh doanh, thương nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật.

error: Content is protected !!