Nghĩa vụ của người phát hành quảng cáo thương mại được quy định như thế nào?

Hỏi: Nghĩa vụ của người phát hành quảng cáo thương mại được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 116, luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của người phát hành quảng cáo thương mại như sau:
-Người phát hành quảng cáo thương mại có các nghĩa vụ sau đây:
+ Tuân thủ các quy định về sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại quy định tại Điều 107 của Luật thương mại 2005
+ Thực hiện hợp đồng phát hành quảng cáo đã giao kết với bên thuê phát hành quảng cáo;
+ Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

error: Content is protected !!