Nghĩa vụ của bên ủy thác được quy định như thế nào?

Hỏi: Nghĩa vụ của bên ủy thác được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 163, luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của bên uỷ thác như sau:
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên uỷ thác có các nghĩa vụ sau đây:
+ Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;
+ Trả thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý khác cho bên nhận ủy thác;
+ Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận;
+ Liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận uỷ thác vi phạm pháp luật mà nguyên nhân do bên uỷ thác gây ra hoặc do các bên cố ý làm trái pháp luật.

error: Content is protected !!