Nghĩa vụ của bên thuê quảng cáo thương mại được quy định như thế nào?

Hỏi: Nghĩa vụ của bên thuê quảng cáo thương mại được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 112, luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của bên thuê quảng cáo thương mại như sau:
– Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên thuê quảng cáo thương mại có các nghĩa vụ sau đây:
+ Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại thông tin trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại và chịu trách nhiệm về các thông tin này;
+ Trả thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác.

error: Content is protected !!