Nghĩa vụ của bên nhận ủy thác được quy định như thế nào?

Hỏi: Nghĩa vụ của bên nhận ủy thác được quy định như thế nào?

Đáp:

Căn cứ điều 165, luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của bên nhận uỷ thác như sau:
– Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên nhận uỷ thác có các nghĩa vụ sau đây:
+ Thực hiện mua bán hàng hoá theo thỏa thuận;
+ Thông báo cho bên uỷ thác về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;
+ Thực hiện các chỉ dẫn của bên uỷ thác phù hợp với thoả thuận;
+ Bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hợp đồng uỷ thác;
+ Giữ bí mật về những thông tin có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;
+ Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận;
+ Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên ủy thác, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra.

error: Content is protected !!