Nghĩa vụ của bên giao đại lý được quy định như thế nào?

Hỏi: Nghĩa vụ của bên giao đại lý được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 173, luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của bên giao đại lý như sau:
-Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các nghĩa vụ sau đây:
+ Hướng dẫn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho bên đại lý thực hiện hợp đồng đại lý;
+ Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ;
+ Trả thù lao và các chi phí hợp lý khác cho bên đại lý;
+ Hoàn trả cho bên đại lý tài sản của bên đại lý dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;
+ Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên đại lý, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra.

error: Content is protected !!