Nghĩa vụ của bên được môi giới được quy định như thế nào?

Hỏi: Nghĩa vụ của bên được môi giới được quy định như thế nào?

Đáp:

Căn cứ điều 152, luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của bên được môi giới như sau:
-Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên được môi giới có các nghĩa vụ sau đây:
+ Cung cấp các thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hoá, dịch vụ;
+ Trả thù lao môi giới và các chi phí hợp lý khác cho bên môi giới.

error: Content is protected !!