Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo nỗ lực và khả năng cao nhất được quy định như thế nào?

Hỏi: Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo nỗ lực và khả năng cao nhất được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 80, luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo nỗ lực và khả năng cao nhất như sau:
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu tính chất của loại dịch vụ được cung ứng yêu cầu bên cung ứng dịch vụ phải nỗ lực cao nhất để đạt được kết quả mong muốn thì bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện nghĩa vụ cung ứng dịch vụ đó với nỗ lực và khả năng cao nhất.

error: Content is protected !!