Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại được quy định như thế nào?

Hỏi: Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 114, luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại như sau:
-Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại có các nghĩa vụ sau đây:
+ Thực hiện sự lựa chọn của bên thuê quảng cáo về người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại;
+ Tổ chức quảng cáo trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại theo thông tin mà bên thuê quảng cáo đã cung cấp;
+ Thực hiện các nghĩa vụ khác đã thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

error: Content is protected !!