Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ được quy định như thế nào?

Hỏi: Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 78, luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ như sau:
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cung ứng dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây:
+ Cung ứng các dịch vụ và thực hiện những công việc có liên quan một cách đầy đủ, phù hợp với thoả thuận và theo quy định của Luật này;
+ Bảo quản và giao lại cho khách hàng tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ sau khi hoàn thành công việc;
+ Thông báo ngay cho khách hàng trong trường hợp thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm để hoàn thành việc cung ứng dịch vụ;
+ Giữ bí mật về thông tin mà mình biết được trong quá trình cung ứng dịch vụ nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

error: Content is protected !!