Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa của bên bán được quy định như thế nào?

Hỏi: Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa của bên bán được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 46 , luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá như sau:
– Bên bán không được bán hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bên bán phải chịu trách nhiệm trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa đã bán.
– Trường hợp bên mua yêu cầu bên bán phải tuân theo bản vẽ kỹ thuật, thiết kế, công thức hoặc những số liệu chi tiết do bên mua cung cấp thì bên mua phải chịu trách nhiệm về các khiếu nại liên quan đến những vi phạm quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ việc bên bán đã tuân thủ những yêu cầu của bên mua.

error: Content is protected !!