Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với hàng hóa của bên bán được quy định như thế nào?

Hỏi: Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với hàng hóa của bên bán được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 45, luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với hàng hoá như sau:
-Bên bán phải bảo đảm:
+Quyền sở hữu của bên mua đối với hàng hóa đã bán không bị tranh chấp bởi bên thứ ba;
– Hàng hóa đó phải hợp pháp;
– Việc chuyển giao hàng hoá là hợp pháp.

error: Content is protected !!