“Ngân hàng tôi nhận thế chấp tài sản là tàu biển, tôi cần đăng ký thế chấp ở cơ quan nào? “

Hỏi: Ngân hàng tôi nhận thế chấp tài sản là tàu biển, tôi cần đăng ký thế chấp ở cơ quan nào?

Đáp:

Nội dung tư vấn: Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp đảm quy định: Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu biển.

Do đó, bạn thực hiện đăng ký thế chấp tàu biển tại Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

error: Content is protected !!