“Ngân hàng tôi nhận thế chấp 10 chiếc xe ô tô của một công ty, hiện tại công ty đó đã trả nợ xong và muốn giải chấp 3 chiếc xe, Ngân hàng tôi cần thực hiện thủ tục nào? “

Hỏi: Ngân hàng tôi nhận thế chấp 10 chiếc xe ô tô của một công ty, hiện tại công ty đó đã trả nợ xong và muốn giải chấp 3 chiếc xe, Ngân hàng tôi cần thực hiện thủ tục nào?

Đáp: Trường hợp của anh/chị hỏi thuộc một trong các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm đó là: “Rút bớt tài sản bảo đảm”.
Do đó, trong trường hợp này, anh/chị thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký theo quy định của pháp luật.

error: Content is protected !!