“Ngân hàng tôi đã đăng ký biện pháp bảo đảm là động sản và hiện nay muốn xóa đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tài sản đó, nhưng tên Ngân hàng đã thay đổi so với lúc đăng ký biện pháp bảo đảm, tôi cần phải làm thủ tục gì để xóa đăng ký? “

Hỏi: Ngân hàng tôi đã đăng ký biện pháp bảo đảm là động sản và hiện nay muốn xóa đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tài sản đó, nhưng tên Ngân hàng đã thay đổi so với lúc đăng ký biện pháp bảo đảm, tôi cần phải làm thủ tục gì để xóa đăng ký?

Đáp: Do tên Ngân hàng anh/chị đã thay đổi so với lúc đăng ký bảo đảm nên thông tin không phù hợp với thông tin được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu. Theo khoản 3 Điều 13 Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định như sau:
“Trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng mà thông tin về một trong các bên hoặc các bên tham gia biện pháp bảo đảm, hợp đồng tại thời điểm xóa đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu thì người yêu cầu đăng ký thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi trước khi thực hiện thủ tục xóa đăng ký đối với trường hợp đăng ký trực tuyến. Nếu việc đăng ký thực hiện qua phương thức nộp trực tiếp, qua đường bưu điện, qua thư điện tử thì người yêu cầu đăng ký nộp đồng thời Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi và Phiếu yêu cầu xóa đăng ký đến Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi và xóa đăng ký.”
Ngân hàng cần thực hiện thủ tục sau để xóa đăng ký bảo đảm:
Trường hợp đăng ký qua hình thức nộp trực tiếp, qua đường bưu điện, qua thư điện tử: người yêu cầu đăng ký nộp đồng thời Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTP) và Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTP) đến Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi và xóa đăng ký.
Trường hợp đăng ký trực tuyến: Ngân hàng anh/chị phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi lại tên Ngân hàng trước khi thực hiện thủ tục xóa đăng ký bảo đảm với tài sản đó.

error: Content is protected !!