“Ngân hàng nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của Công ty A. Công ty A vừa thay đổi tên hoạt động trên giấy phép, các thông tin khác không thay đổi thì ngân hàng có phải làm phụ lục hợp đồng thế chấp để gửi đến phòng tài nguyên không? Phụ lục hợp đồng thế chấp có phải công chứng không? “

Hỏi: Ngân hàng nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của Công ty A. Công ty A vừa thay đổi tên hoạt động trên giấy phép, các thông tin khác không thay đổi thì ngân hàng có phải làm phụ lục hợp đồng thế chấp để gửi đến phòng tài nguyên không? Phụ lục hợp đồng thế chấp có phải công chứng không?

Đáp: Theo quy định tại Khoản 5 Điều 14 của Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì“Trong trường hợp có yêu cầu đăng ký thay đổi tên của bên thế chấp thì người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi quy định tại khoản 2 Điều này và một (01) bộ hồ sơ yêu cầu xác nhận thay đổi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…”. Như vậy, đối chiếu với trường hợp bạn nêu, có thể hiểu là Ngân hàng không phải lập phụ lục hợp đồng thế chấp với công ty A để gửi đến cơ quan đăng ký.

error: Content is protected !!