Năng lực pháp luật là gì?

Hỏi: Năng lực pháp luật là gì?

Đáp: Năng lực pháp luật là khả năng có quyền hoặc có nghĩa vụ pháp lý mà nhà nước quy định cho các tổ chức, cá nhân nhất định.

error: Content is protected !!