“Năm 2018, tôi ký Hợp đồng lao động với công ty, thời gian 3 năm. Ngày 12/8/2021 tôi nộp đơn xin nghỉ việc. Ngày 14/8/2021 tôi chính thức nghỉ việc tại công ty. Từ đó đến nay Em có ký hợp đồng với công ty 3 năm (từ năm 2018). E đã nộp đơn xin nghỉ việc vào ngày 12/08/2021, nhưng đến nay tức là 28/08/2021, bên quản lý vẫn chưa duyệt đơn của em và cũng chưa thông báo em sẽ bàn giao khi nào. Như vậy, nếu đến ngày 14/08/2021 em tự nghỉ thì có được xem là nghỉ hợp lệ không? “

Hỏi: Năm 2018, tôi ký Hợp đồng lao động với công ty, thời gian 3 năm. Ngày 12/8/2021 tôi nộp đơn xin nghỉ việc. Ngày 14/8/2021 tôi chính thức nghỉ việc tại công ty. Từ đó đến nay
Em có ký hợp đồng với công ty 3 năm (từ năm 2018). E đã nộp đơn xin nghỉ việc vào ngày 12/08/2021, nhưng đến nay tức là 28/08/2021, bên quản lý vẫn chưa duyệt đơn của em và cũng chưa thông báo em sẽ bàn giao khi nào. Như vậy, nếu đến ngày 14/08/2021 em tự nghỉ thì có được xem là nghỉ hợp lệ không?

Đáp: Trường hợp của bạn đang là hợp đồng lao động xác định thời hạn theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 20 Bộ luật lao động 2019: “Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng”.
Theo quy định của pháp luật, người lao động chỉ được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 35 Bộ luật lao động 2019. Cụ thể:
“1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:
a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;
c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;
d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ”
Theo như bạn trình bày, bạn nộp đơn xin nghỉ việc ngày 12/08/2021 đến ngày 14/08/2021 bạn đã tự nghỉ việc do đó, bạn không đáp ứng được nghĩa vụ báo trước thì việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của bạn là trái pháp luật. Bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho công ty bạn theo quy định tại Điều 40 Bộ luật Lao động 2019.

error: Content is protected !!