Năm 1991 ba và chị gái tôi có mua miếng đất với diện tích 20×50. Giấy viết tay do chị gái tôi đứng tên. Nhưng chị tôi đã làm mất giấy viết tay. Vậy chị tôi có làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Hỏi: Năm 1991 ba và chị gái tôi có mua miếng đất với diện tích 20×50. Giấy viết tay do chị gái tôi đứng tên. Nhưng chị tôi đã làm mất giấy viết tay. Vậy chị tôi có làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Đáp: Theo quy định tại Điều 50 Luật Đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất được thực hiện như sau:
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.
Theo quy định nêu trên thì khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chị bạn phải có giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã lập từ năm 1991. Tuy nhiên, chị bạn đã làm mất giấy tờ viết tay đó nên có thể tham khảo quy định tại Khoản 4 Điều 50 Luật Đất đai như sau: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
Vì chị bạn đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 (nhận chuyển nhượng từ năm 1991) nên chị bạn có thể làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đáp ứng các điều kiện sau:
– Có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc đất không có tranh chấp.
– Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt (nếu ở đó có quy hoạch sử dụng đất).

error: Content is protected !!