Mua bán hàng hóa quốc tế được quy định theo pháp luật như thế nào?

Hỏi: Mua bán hàng hóa quốc tế được quy định theo pháp luật như thế nào?

Đáp: Về mua bán hàng hóa quốc tế, căn cứ theo quy định tại Điều 27 Luật Thương mại 2005 quy định cụ thể như sau:

– Mua bán hàng hoá quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu.

– Mua bán hàng hoá quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

error: Content is protected !!