Mối quan hệ giữa Luật Hành chính với Luật Lao động

Hỏi: Mối quan hệ giữa Luật Hành chính với Luật Lao động

Đáp: Luật hành chính có quan hệ chặt chẽ với luật lao động. Nhiều quy phạm của hai ngành luật này đan xen, “cài răng lược” vào nhau khi điều chỉnh cùng một vấn đề.
Có thể thấy hai ngành luật này co quan hệ chặt chẽ trong những trường hợp sau:
– Thẩm quyền của các cơ quan trực tiếp quản lý quan hệ lao động và an sinh xã hội như Bộ lao động- Thương binh và Xã hội, các Sở Lao động – Thương binh do luật hành chính quy định.
– Đa phần các chính sách về lao động – tiền lương được quy định bởi các cơ quan hành chính, làm cơ sở cho các quan hệ lao động.
– Nhiều khi quan hệ pháp luật hành chính là phương tiện thực hiện quan hệ pháp luật lao động.
– Luật hành chính và luật lao động cùng điều chỉnh hoạt động công vụ, chế độ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

error: Content is protected !!