Mối quan hệ giữa Luật Hành chính với Luật Dân sự

Hỏi: Mối quan hệ giữa Luật Hành chính với Luật Dân sự

Đáp: Với luật dân sự, luật hành chính cũng có quan hệ chặt chẽ vì luật hành chính nhiều khi cũng điều chỉnh quan hệ tài sản như luật dân sự.
Tuy nhiên, hai ngành luật điều chỉnh quan hệ tài sản bằng những phương pháp khác nhau: luật hành chính sử dụng phương pháp quyền uy- phục tùng đặc trưng bởi sự bất bình đẳng về ý chí giữa các bên, hoặc đôi khi bằng phương pháp thỏa thuận, những phương pháp thỏa thuận của luật hành chính vẫn chứa đựng yếu tố bất bình đẳng. Còn luật dân sự sử dụng phương pháp thoả thuận thuần túy đặc trưng bởi sự bình đẳng về ý chí giữa các bên.

error: Content is protected !!