. Mọi cá nhân đại điện cho quốc gia tham gia vào quá trình ký kết điều ước quốc tế đều phải có thư ủy quyền.

Hỏi: . Mọi cá nhân đại điện cho quốc gia tham gia vào quá trình ký kết điều ước quốc tế đều phải có thư ủy quyền.

Đáp: Sai. Những người sau đây được coi là địa diện cho quốc gia của họ và không cần xuất trình thư ủy quyền:
– Các Nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong mọi hành vi liên quan đến việc ký kết điều ước;
– Các Trưởng đoàn ngoại giao trong việc thông qua văn bản của một điều ước giữa quốc gia cử và quốc gia nhận đại diện – Những đại diện được cử của một quốc gia tại một hội nghị quốc tế hoặc tại một tổ chức quốc tế hoặc tại một cơ quan của tổ chức này, trong việc thông quan văn bản của một điều ước trong hội nghị quốc tế đó, trong tổ chức quốc tế đó hay trong cơ quan của tổ chức quốc tế đó (Điều 7 Công ước Viên năm 1969 về luật điều ước giữa các quốc gia).

error: Content is protected !!