Luật Tiếp cận thông tin có điều chỉnh những thông tin đã được chuyển sang lưu trữ không? Với những thông tin đã chuyển sang lưu trữ thì tiếp cận theo cách thức nào?

Hỏi: Luật Tiếp cận thông tin có điều chỉnh những thông tin đã được chuyển sang lưu trữ không? Với những thông tin đã chuyển sang lưu trữ thì tiếp cận theo cách thức nào?

Đáp: Quy định về thời gian lưu trữ tài liệu
Theo quy định của Luật lưu trữ thì có hai hình thức lưu trữ là lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày công việc kết thúc, hoặc trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày công trình được quyết toán đối với hồ sơ, tài liệu xây dựng cơ bản, thì hồ sơ, tài liệu được nộp vào lưu trữ cơ quan. Đối với trường hợp lưu trữ lịch sử, trong thời hạn 10 năm kể từ năm công việc kết thúc, cơ quan, tổ chức thuộc Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu có trách nhiệm nộp lưu tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn vào lưu trữ lịch sử.

Đối với trường hợp lưu trữ cơ quan, Luật lưu trữ quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức căn cứ quy định của Luật lưu trữ và các quy định khác của pháp luật có liên quan quy định việc sử dụng tài liệu lưu trữ tại lưu trữ cơ quan của cơ quan, tổ chức mình.

Tiếp cận thông tin đã chuyển sang lưu trữ
Như vậy, công dân có thể sử dụng tài liệu lưu trữ tại lưu trữ cơ quan của cơ quan nhà nước theo quy định của Luật lưu trữ. Ngoài ra, công dân cũng có thể tiếp cận tài liệu lưu trữ cơ quan theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin nếu thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin.

Trong trường hợp này, công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin thông qua Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, gửi đến cơ quan cung cấp thông tin. Việc yêu cầu cung cấp thông tin này phải tuân thủ các trình tự, thủ tục tiếp cận thông tin, giới hạn phạm vi thông tin được tiếp cận theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin cũng quy định việc tiếp cận thông tin được tạo ra trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 (trước ngày Luật có hiệu lực) được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật ban hành trước ngày Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực và phải bảo đảm phù hợp với các nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, quy định tại Điều 3 của Luật.

Trường hợp thông tin đã được chuyển sang lưu trữ lịch sử thì được tiếp cận theo quy định của Luật lưu trữ, do các thông tin lưu trữ lịch sử có sự khác biệt cơ bản, cần được điều chỉnh riêng với những quy định hết sức chặt chẽ nên không thuộc diện được tiếp cận theo các hình thức thông thường như các loại thông tin khác được quy định trong Luật Tiếp cận thông tin.

error: Content is protected !!