Kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ là gì?

Hỏi: Kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ là gì?

Đáp: Căn cứ điều 119, luật thương mại 2005 quy định về kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ như sau:
-Kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ cho thương nhân khác.

error: Content is protected !!