Kinh doanh dịch vụ khuyến mại là gì?

Hỏi: Kinh doanh dịch vụ khuyến mại là gì?

Đáp: Căn cứ điều 89, luật thương mại 2005 quy định về kinh doanh dịch vụ khuyến mại như sau:
-Kinh doanh dịch vụ khuyến mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác trên cơ sở hợp đồng.

error: Content is protected !!