. Không chỉ là cơ sở hình thành các nguyên tắc chuyên ngành của luật quốc tế, một số nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế cũng chính là các nguyên tắc chuyên ngành của luật quốc tế.

Hỏi: . Không chỉ là cơ sở hình thành các nguyên tắc chuyên ngành của luật quốc tế, một số nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế cũng chính là các nguyên tắc chuyên ngành của luật quốc tế.

Đáp: Đúng. Trong hệ thống pháp luật quốc tế, bên cạnh các nguyên tắc cơ bản, mỗi ngành luật lại có những nguyên tắc chuyên ngành riêng như nguyên tắc đất thống trị biền, nguyên tắc tự do biển cả, nguyên tắc có đi có lại, nguyên tắc tôn trọng quyền ưu đãi miễn trừ của cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự và thành viên của những cơ quan này…
Những nguyên tắc pháp luật chuyên ngành này là sự cụ thể hóa và bắt nguồn từ hệ thống các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế (ví dụ nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia là cơ sở để hình thành nên nguyên tắc tôn trọng pháp luật, phong tục tập quán của quốc gia tiếp nhận – một nguyên tắc chuyên ngành đặc thù của ngành luật ngoại giao và lãnh sự…). Tuy nhiên, trong một số trường hợp, những nguyên tắc chuyên ngành cơ bản của ngành luật quốc tế cũng chính là những nguyên tắc chuyên ngành của từng ngành luật cụ thể; điều này xuất phát từ sự “giao thoa” trong nội dung và phạm vi điều chỉnh của các ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc tế. Ví dụ như, nguyên tắc Pacta Sunt Servanda (tận tâm, thiện chí thwujc hiện các cam kết quốc tế) vừa tồn tại với tư cách nguyên tắc cơ bản của hệ thống luật quốc tế nhưng cũng chính là một nguyên tắc chuyên ngành của luật điều ước quốc tế.

error: Content is protected !!