Khi tuyên án, tất cả những người có mặt trong phòng xử án đều phải đứng dậy.

Hỏi: Khi tuyên án, tất cả những người có mặt trong phòng xử án đều phải đứng dậy.

Đáp: Nhận định này sai, vì: Căn cứ vào mục 3.1 phần III NQ04 thì khi tuyên án không phải tất cả những người có mặt trong phòng xử án đều phải đứng dậy mà đối với những người vì lý do sức khỏe được chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi tại chỗ thì không phải đứng dậy

error: Content is protected !!