. Khi thực hiện quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải của quốc gia ven biển, các tàu thuyền nước ngoài phải đi liên tục, nhanh chóng và không được dừng lại trong bất kỳ trường hợp nào.

Hỏi: . Khi thực hiện quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải của quốc gia ven biển, các tàu thuyền nước ngoài phải đi liên tục, nhanh chóng và không được dừng lại trong bất kỳ trường hợp nào.
ĐÁp: Sai. Theo quy định Điều 18, khoản 2 Công ước Luật biền 1982, việc đi qua không gây hại phải được thực hiện liên tục, nhanh chóng. Tuy nhiên, tàu thuyền nước ngoài có quyền dừng lại và thả neo trong một số trường hợp, gồm: trường hợp gặp phải những sự cố thông thường về hàng hải hoặc vì một trường hợp bất khả kháng hay mắc nạn…

error: Content is protected !!