“Khi thế chấp hàng tồn kho luân chuyển, pháp luật có quy định bắt buộc Ngân hàng phải có hồ sơ pháp lý sở hữu hàng hóa hay không? “

Hỏi: Khi thế chấp hàng tồn kho luân chuyển, pháp luật có quy định bắt buộc Ngân hàng phải có hồ sơ pháp lý sở hữu hàng hóa hay không?

Đáp: Hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm là động sản dùng để trao đổi, mua bán, cho thuê trong phạm vi hoạt động sản xuất, kinh doanh của bên bảo đảm. Cũng theo quy định khoản 1 Điều 4 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 00/02/2012) thì: “Tài sản bảo đảm là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai mà pháp luật không cấm giao dịch.”
Như vậy, với vị thế là bên nhận bảo đảm, Ngân hàng có trách nhiệm đánh giá rủi ro khi nhận thế chấp một tài sản bảo đảm. Ngân hàng có quyền yêu cầu bên bảo đảm cung cấp hồ sơ pháp lý chứng minh hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh đó là động sản dùng để trao đổi, mua bán, cho thuê trong phạm vi hoạt động sản xuất, kinh doanh của bên bảo đảm, là động sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai mà pháp luật không cấm giao dịch (VD: giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hóa, chứng từ xác nhận giá trị kho hàng, biên bản kiểm kho,…v…v…).

error: Content is protected !!