Khi tàu thuyền nước ngoài có hành vi gây hại trong quá trình thực hiện quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải, quốc gia ven biển chỉ có quyền yêu cầu tàu thuyền đó rời khỏi lãnh hải của mình.

Hỏi: Khi tàu thuyền nước ngoài có hành vi gây hại trong quá trình thực hiện quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải, quốc gia ven biển chỉ có quyền yêu cầu tàu thuyền đó rời khỏi lãnh hải của mình.

Đáp: Sai. Theo quy định Điều 17 Công ước Luật biển 1982, tàu thuyền nước ngoài được hưởng quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải. Tuy nhiên, khi thực hiện quyền này, tàu thuyền nước ngoài phải tôn trọng pháp luật của quốc gia ven biển.
Điều 25, khoản 1 Công ước Luật biển 1982 quy định quốc gia ven biển có thể thi hành các biện phép cần thiết trong lãnh hải của mình để ngăn chặn mọi việc đi qua có gây hại. Vì vậy, quốc gia ven biển không chỉ có quyền yêu cầu tàu thuyền có hành vi gây hại rời khỏi lãnh hải mà còn có thể áp dụng các biện pháp cần thiết khác theo quy định của pháp luật của quốc gia ven biển.

error: Content is protected !!